Préstamo interbibliotecario

Todas as bibliotecas (do mundo) ao teu alcance

Envíos postais

O préstamo interbibliotecario consiste en envíos postais desde outras bibliotecas de obras orixinais, para consultar na propia Biblioteca ou prestar a domicilio

i

Reproducións

Dependendo do material solicitado poden facerse envíos de copias, en formato físico e formato dixital

r

Normas

As normas do préstamo interbibliotecario as marca a biblioteca que presta os documentos. Isto pode dar lugar a diferentes políticas de préstamo, en función da biblioteca que envía o documento

Outras institucións

Parar solicitar préstamo interbibliotecario á Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos, escríbe a biblioteca@cacabelos.org ou chama ao +34 987 547235

Prezo

O prezo varía en función da biblioteca prestataria. Por exemplo, as bibliotecas públicas non cobran por facer os envíos, pero a Biblioteca Nacional de España, as bibliotecas universitarias ou as bibliotecas doutros países, si cobran por este servizo.

U

Verificación previa

É importante verificar que o documento que se quere solicitar non está na colección da Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos

En detalle

Quen pode utilizar este servizo?

Para facer uso do servizo, é necesario dispoñer da tarxeta de usuario adulto da biblioteca, e non estar sancionado por atrasos en devolucións, etc.

Que materiais se poden solicitar?

Como norma xeral, pódense solicitar libros, artigos de publicacións periódicas, discos compactos, vídeos, CD- ROMs, etc. Con todo, en determinados casos, hai que contar con posibles limitacións, por exemplo:
As obras de referencia (dicionarios, enciclopedias, etc.), os fondos patrimoniais de conservación (Depósito Legal e fondo antigo) ou os materiais fráxiles con necesidades especiais de conservación, están excluídos do servizo.
Algunhas bibliotecas non prestan todo tipo de documentos, como DVDs ou CD- ROMs.
A miúdo, exclúense tamén as novidades editoriais. Cando se solicitan obras a bibliotecas da rede RABEL, concretamente, séguense estes criterios:
No caso de Best Sellers, obras literarias e películas, soamente solicitaranse aquelas obras en que transcorrese 1 ano desde a data de rexistro na biblioteca propietaria, cando se editaron no ano en curso ou anterior. O editado con anterioridade, pódese pedir sempre.
No caso de obras non literarias, documentais e música, soamente solicitaranse aquelas obras que transcorresen 6 meses desde a data de rexistro na biblioteca propietaria, cando se editaron no ano en curso ou anterior. O editado con anterioridade, pódese pedir sempre.
Cando se solicitan artigos de publicacións periódicas ou partes dunha obra proporcionarase unha copia dixital ou en papel.

En caso de dúbida, consulte cos responsables do servizo na súa biblioteca.

Que facer para solicitar un Préstamo interbibliotecario?

Debe asegurarse de que o documento non está na Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos.

Para formalizar a petición deberá encher o formulario de solicitude de Préstamo interbibliotecario que lle será facilitado na biblioteca. Tamén pode solicitalo a través de internet, enchendo o formulario correspondente.

Como encher o formulario de solicitude de Préstamo interbibliotecario?

Ademais dos datos persoais e de localización do usuario, é moi importante que os datos bibliográficos do documento sexan correctos e suficientes para a súa identificación.

Cando a identificación do documento poida ofrecer algunha dúbida, débese completar a casa de “Fonte bibliográfica”, citando a obra onde se viu descrito o documento e achegando incluso unha fotocopia da fonte de referencia.

Canto custa este servizo?

O préstamo interbibliotecario non sempre é gratuíto.

Cando se trata dun préstamo entre Bibliotecas Públicas, os gastos de envío e devolución das obras son xeralmente asumidos pola institución.

Con todo, hai bibliotecas (universitarias, nacionais, de investigación, estranxeiras, etc.) que aplican as súas propias taxas por este servizo, e nese caso, os custos xerados son por conta do usuario.

No caso de solicitude de reproducións, o usuario deberá abonar as taxas oficiais aplicadas pola entidade subministradora e comprometerse a un uso acorde coa lexislación vixente sobre Propiedade Intelectual.

Pode solicitar un orzamento previo na súa biblioteca, ou indicar o custo máximo que está disposto a asumir no formulario de petición.

Cando se recibe o documento?

As peticións xestiónanse en cada caso polo procedemento máis rápido: correo electrónico ou fax.

As respostas dependen do tipo de documento que se solicita e da biblioteca provedora. Aspectos tales coma se o libro está prestado, se se ha de reproducir, etc., poden atrasar sensiblemente o envío.

¿Cómo se informa al usuario de la llegada del material solicitado?

En cuanto se recibe el documento se informa al interesado por teléfono, correo electrónico o correo postal.

Por ello es muy importante que los datos de localización del usuario estén actualizados.

Cal é a duración do préstamo?

O prazo de préstamo vén dado pola biblioteca subministradora, pero xeralmente é de 21 días para os libros e 7 días para os materiais audiovisuais. Verifique coa súa biblioteca o prazo de préstamo en cada caso.

Podo levarme a casa os materiais solicitados?

As condicións de uso dos materiais solicitados, as marca a biblioteca subministradora.

Na maior parte dos casos, é posible o préstamo a domicilio das obras que se obteñen a través deste servizo, pero noutros, o usuario deberá consultar na súa propia biblioteca o documento solicitado.

Podo solicitar un préstamo interbibliotecario se teño unha sanción na miña tarxeta de usuario?

Non, deberá esperar a que finalice o período sancionado.